Vanwege de aangescherpte corona maatregelen in Frankrijk en de aangekondigde uitbereiding van de quarantaineregels in Nederland bij buitenlands bezoek is het voorlopig niet mogelijk om in te schrijven voor dit evenement. Wij hopen dat de versoepelingen van de regelgeving zowel in Frankrijk als in Nederland voldoende ruimte bieden om in een later stadium alsnog door te gaan met de organisatie van deze fantastische Dutch Fan Camp editie.  Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Stuur ons dan een mail info@dutchfancamp.nl.

De algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

 1. Definities:

Dutch Fan Camp
Dutch Fan Camp is een initiatief van Event22 B.V.

Event22 gevestigd aan de Smederij 6 (2211 SM) te Noordwijkerhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77334531.

Boeker De (rechts)persoon tot wie Event22 B.V. een aanbieding heeft gericht of met wie Event22 een overeenkomst is aangegaan. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen boeker en Event22, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Indien niet nadrukkelijk bij enig schriftelijk beding van deze voorwaarden is afgeweken, prevaleren deze voorwaarden boven enige voorwaarden die boeker toepasselijk wenst.
 3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing. De boeker en Event22 zullen dan in overleg nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomt, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats de vinden naar de geest van deze bepalingen.

Artikel 3– Overeenkomsten

 1. Overeenkomsten, ook door tussenpersonen gesloten, binden Event22 eerst wanneer zij schriftelijk door Event22 zijn bevestigd.
 2. Later gemaakte afspraken of wijzigingen in de overeenkomst binden Event22 eerst nadat deze schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Event22 zal de boeker zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 4– Betaling

 1. Binnen twee werkdagen na de boeking ontvangt de boeker een bevestiging en factuur voor de aanbetaling. De boeking wordt pas definitief nadat de aanbetaling ontvangen is door Event22. De aanbetaling betreft 50% van het totaalbedrag plus de boekingskosten. Het restant van 50% wordt 30 dagen voor aanvang van het Dutch Fan Camp gefactureerd.
 2. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Indien de aanbetaling is voldaan, maar het restant van de betaling na 23 dagen voor aanvang van de aanvangsdatum uitblijft, heeft Dutch Fan Camp de mogelijkheid de boeking te annuleren zonder restitutie van reeds betaalde kosten. 

Artikel 5 – Annulering/COVID-19

 1. Wanneer er drie weken voor aanvang van het Dutch Fan Camp minder dan 100 geboekte reizigers zijn, zal het Dutch Fan Camp niet plaats vinden. De aanbetaling, minus boekingskosten zullen binnen drie weken worden terugbetaald.
 2. Indien de COVID-19 maatregelen twee weken voor aanvang van het Dutch Fan Camp dusdanig belemmerend zijn dat reizen naar Frankrijk voor toerisme niet is toegestaan, zal het Dutch Fan Camp niet plaatsvinden. De aanbetaling, minus boekingskosten, zullen binnen drie weken worden terugbetaald.
 3. Een annulering vanuit de boeker dient  schriftelijk doorgegeven te worden aan Dutch Fan Camp. Er vindt geen restitutie van reeds betaalde kosten plaats. De boeker dient zich hiervoor zelf te verzekeren. 

Artikel 6 – Garantie & aansprakelijkheid

 1. Event22 is niet verplicht tot vergoeding van enige direct dan wel indirect geleden schade, op welke dan ook ontstaan ten gevolge van gebreken aan de geleverde producten/diensten.
 2. Voorts is Event22 niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het niet of niet voldoende opvolgen van de gebruiksvoorschriften of aanwijzingen, door welke oorzaak of welke behandeling of nalatigheid ook.
 3. Event22 is evenmin aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het niet of niet behoorlijk nakomen van enige verplichting uit deze overeenkomst, of ten gevolge van enige handeling of nalatigheid van Event22 haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde (hulp)personen.
 4. Onverminderd de gehoudenheid aan de wet is Event22 niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect, die het gevolg is van niet tijdig dan wel ondeugdelijk geleverde zaken of verrichte diensten.

Artikel 7 – Overmacht

 1. Event22 heeft het recht een verbintenis op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
 2. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Boeker heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.
 3. Als overmacht zal gelden iedere voorziene of onvoorziene omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst door Event22 zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren redelijkerwijs onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. 
 4. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Event22 gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt.
 5. Zo mogelijk biedt Event22 onder dezelfde voorwaarden aan de wederpartij (een) vervangende mogelijkheden aan op het overeengekomen tijdstip dan wel in een andere periode.

Artikel 8– Klachten

 1. Eventuele klachten over de geleverde diensten, inclusief catering, dienen direct op het moment zelf gemeld te worden. Event22 kan nooit voor een hoger bedrag aansprakelijk worden gesteld dan het totaal bedrag overeengekomen.

Artikel 9– Privacy

 1. De door boeker aan Event22 verstrekte persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor interne doeleinden en zullen dus niet verstrekt worden aan derden. Voor meer informatie verwijzen we je door naar onze privacyverklaring ”https://dutchfancamp.nl/privacyverklaring”.

Artikel 10– Toepasselijk recht

 1. Op de tussen Event22 en boeker gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar Event22 is gevestigd, zij het dat Event22 altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar boeker is gevestigd.

Contactgegevens

Dutch Fan Camp
Event22 B.V.
Smederij 6
2211 SM Noordwijkerhout
info@dutchfancamp.nl
+31 (0)6-57375716

Dutch Fan Camp is een initiatief van:

event22-logo-wit
DFC-logo-FC-blok-zwartwit

Bekijk nieuws en updates op onze socials: